Politica de Confidenţialitate

S.C. Design&Event Concept S.R.L. colectează doar datele necesare pentru derularea contractelor si respectarea legislaţiei in vigoare.

Prin completarea datelor de comandă Cumpăratorul declară si acceptă ca datele sale personale să fie incluse in baza de date cu clienţi a S.C. Design&Event Concept S.R.L., ca toate aceste  date să fie stocate, utilizate si prelucrate doar in scopul unei bune desfăsurări a contractului.

Drepturi si obligaţii:

Prin citirea acestui document Clientul a luat la cunostinţă de faptul că ii sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 si Regulamentul 679/2016 pentru protecţia datelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestora; Clientul are dreptul la informare, dreptul la acces la datele personale, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a fi uitat, dreptul de a cere stergerea datelor personale, dreptul la portabilitatea datelor.

Transferul si prelucrarea datelor către terţi:

S.C. Design&Event Concept S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale Cumparatorului altor Companii cu care se află in relaţii de Parteneriat, dacă aceasta este strict necesară pentru derularea unui contract ce priveste Clientul vizat. Aceasta se face in temeiul unui angajament de confidenţialitate ce garantează ca datele furnizate să fie păstrate in siguranţă conform legislaţiei in vigoare. Companiile sau relaţiile de parteneriat pot fi după cum urmează: furnizori servicii de curierat, furnizori servicii de plată/ bancare, furnizori servicii partenere, ce sunt cuprinse in oferta Clientului. Informatiile cu caracter personal pot fi furnizate la cerere către Instanţe Judecătoresti, Poliţie si alte organe abilitate conform legii ca urmare a unei cereri expres către societate.